Turismiseadus

Vastu võetud 15.11.2000.a., seadusega RT I 2000, 95, 607; jõustunud 1.03.2001.


§ 24. MAJUTUSTEENUSE KASUTAJA REGISTREERIMINE

(1) Majutusettevõtte majutusteenuse kasutaja registreeritakse majutusettevõttes külastajakaardi alusel. Majutusteenuse kasutaja kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.

(2) Kui majutusteenuse kasutaja on Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, kantakse külastajakaardile tema kohta vähemalt järgmised andmed [RT I 2010, 18, 98 - jõust. 16.05.2010]:

1) nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress;

2) temaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus;

3) majutusteenuse osutamise aeg.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isiku kohta kantakse külastajakaardile lisaks eespool nimetatud andmetele reisidokumendi liik, reisidokumendi number ja selle välja andnud riik.

(4) Reisigrupi registreerimiseks võib täita grupi külastajakaardi.

Reisigrupi liikmete kohta esitatakse vastavalt kas käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed ning reisiettevõtja volitatud isiku nimi ja kontaktandmed.

Grupi külastajakaardi allkirjastab reisiettevõtja volitatud isik.

Reisiettevõtja vastutab grupi külastajakaardile kantud andmete vastavuse eest temale esitatud dokumentidele.

(5) Majutusettevõtte töötaja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks.

(6) Külastajakaarte säilitatakse majutusettevõttes kaks aastat nende täitmise päevast arvates.
[RT I 2006, 26, 191 - jõust. 01.08.2006]